ପାପ କଣ?​

ପାପ କଣ?​

ପାପ କ’ଣ – ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ |
ଆମେ ଏକ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାପର ଧାରଣା ଠିକ ଏବଂ ଭୁଲ ଉପରେ ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତିରେ ଜଡିତ ହୋଇଛି | ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ “ପାପ କ’ଣ?” ଆମେ ଦଶ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଷୟରେ ଭାବୁ | ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଅଭିଶାପ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ତୁଳନାରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ “ପ୍ରମୁଖ” ପାପ ବୋଲି ଭାବିବା |

Leave a Reply